Sytuacja ekonomiczna gmin powiatu piaseczyńskiego na przestrzeni wielu lat.

Wynik operacyjny wskazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi.

 

Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego (JST) może być oceniana na podstawie osiąganych dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych. Przez wydatki bieżące budżetu JST rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.

 

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi określona jest jako wynik bieżący, który w przypadku osiągania wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieżącego).

 

Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji przez JST nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne.

 

Gminy w powiecie Piaseczyńskim, które wypracowały nadwyżkę operacyjną w okresie od 2004 do 2013
Nazwa JST

gmina

ZREALIZOWANY WYNIK OPERACYJNY w tys. zł.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GÓRA KALWARIA    5 093    4 295    4 030    5 079    6 843    1 764 11 874    5 021    3 206    5 114
KONSTANCIN-JEZIORNA 18 967 13 537 20 022 31 261 26 673 39 509 24 878 20 693 21 199 26 511
LESZNOWOLA 11 295 10 159    9 818 19 654 17 039    8 075    6 185    5 983    4 896 54 286
PIASECZNO 47 228     47 982     52 421     99 608     67 634     44 234     29 231     18 656     11 846     29 269    
PRAŻMÓW    2 018    1 962    3 594    5 768    3 426    2 818    1 501      597      620    1 656
TARCZYN    1 993    4 199    3 717    5 165    6 883    4 573    5 395    5 620    6 531    8 787
Nazwa JST

powiat

ZREALIZOWANY WYNIK OPERACYJNY w tys. zł
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
OTWOCKI -     636        1 281      735    1 956    4 126    3 064    1 878 -   1 415        3 919 - 20 552  
PIASECZYŃSKI    8 076 10 388    8 670 28 235 13 077    3 297 -     805          516    2 185 10 336

 

Źródło: opracowanie Ministerstwa Finansów w poszczególnych latach.

 

Deficyt operacyjny (-) oznacza, że wydatki bieżące realizowane są na poziomie przekraczającym możliwości finansowe JST. Realizowanie zadań bieżących odbywa się kosztem sprzedaży majątku jednostki lub poprzez zaciąganie nowych zobowiązań. Może to być spowodowane na przykład nadmiernym wzrostem zadłużenia wraz z kosztami jego obsługi lub niższym, niż zakładano, wzrostem dochodów jednostki.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.), w latach 2010-2013 do dochodów majątkowych jednostek samorządu terytorialnego były zaliczane paragrafy: 076-078, 087, 618, 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 656, 661-666 i 668. Natomiast w latach 2010-2013 do wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zaliczane były paragrafy:  601, 605, 606, 613, 614, 617, 619-623, 630, 656-658, 661-666 i 680.

 

Prognozowane przez wymienione wyżej JST wyniki operacyjne na rok 2014 i lata późniejsze można znaleźć w poszczególnych Wieloletnich Prognozach Finansowych (kolumna nr 8.1). Dane dotyczące zrealizowanych wyników operacyjnych za 2014r. będą znane po 31 marca br.

 

Adam Leśniak

28 lutego 2015r.

Komentarze

Komentarze/y

Udostępnij...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0