Program Powiat Piaseczyński

herb piaseczyński

PROGRAM WspólneRazem DLA POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W zespole projektowym WspólneRazem przeanalizowaliśmy zasoby, potencjał i potrzeby Powiatu Piaseczyńskiego. Wyznaczyliśmy cztery najważniejsze wyzwania, które stoją przed samorządem powiatowym, pięć celów strategicznych oraz szereg celów operacyjnych, które nie zamykają, ale otwierają debatę nad rozwojem powiatu.

Wiemy, co robić, jeśli w wyborach 16 listopada 2014 r. zdecydują Państwo, abyśmy zajęli się sprawami Powiatu Piaseczyńskiego.

 

CZTERY NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA

 

 • NOWOCZEŚNIE ZARZĄDZANY POWIAT
 • PROFESJONALNIE POWADZONE INWESTYCJE
 • RACJONALNE I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
 • SAMORZĄD OTWARTY  I PRZEJRZYSTY

 

PIĘĆ CELÓW STRATEGICZNYCH

 

 1. Zrównoważony i nowoczesny rozwój

Powiat Piaseczyński ma olbrzymie zasoby, przede wszystkim ludzkie, ale także środowiska naturalnego, krajobrazowe i kulturowe, olbrzymi potencjał biznesowy, w tym potencjał turystyczny. Będziemy rozwijać te zasoby i ten potencjał w sposób nowoczesny i odpowiedzialny.

Cele operacyjne:

 1. Wykorzystanie i promocja zasobów lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów krajobrazowych, dziedzictwa kulturowego, zdrowotnych (uzdrowiskowych) i turystycznych, dla rozwoju lokalnego, m.in.: dziedzictwa Góry Kalwarii i Czerska, terenów rekreacyjnych w Zalesiu Górnym (dawny Ośrodek Wisła), Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej, koncepcji urbanistycznych miast-ogrodów Konstancin-Jeziorna
  i Zalesie Dolne, uzdrowiska Konstancin, Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, Doliny Rzeki Jeziorki i agroturystycznych terenów gminy Tarczyn oraz Prażmów.
 2. Rewitalizacja i zagospodarowanie: parku miejskiego w Piasecznie, terenów rekreacyjnych w Zalesiu Górnym (dawny Ośrodek Wisła), terenów byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii.
 3. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy – organizacja szkoleń dla pracodawców i pracowników, wzmocnienie Urzędu Pracy, wzmocnienie projektów z udziałem pracodawców, organizowanie branżowych targów i konferencji (m.in. powiatowe targi turystyczne).
 4. Zwiększenie dostępu mieszkańców powiatu do kultury, poprzez organizację i promocję wydarzeń kulturalnych, wpieranie lokalnych artystów i kulturalnych organizacji pozarządowych oraz rozwijanie infrastruktury kulturalnej.
 5. Ścisła współpraca z samorządami gminnymi w działaniach ukierunkowanych na rozwój lokalny. Wspieranie samorządów gminnych.
 6. Rozwój idei konwentu wójtów, burmistrzów i starosty powiatu piaseczyńskiego w celu rozwijania współpracy
  w realizacji zadań wspólnie dla lepszej efektywności i jakości realizacji zadań publicznych.
 7. Promowanie współpracy w zakresie organizacji transportu zbiorowego pomiędzy gminami w ramach aglomeracji warszawskiej.  Wspólne z gminami opracowanie i wdrożenie koncepcji komunikacji zbiorowej
  z Warszawą i poprzecznej na terenie powiatu piaseczyńskiego.
 8. Opracowanie i wdrożenie strategii promocji powiatu piaseczyńskiego.
 9. Wspieranie projektów i działań proekologicznych.

 

 1. Nowoczesna infrastruktura

Nowoczesna infrastruktura jest kluczem do rozwoju. Zadaniem władz publicznych jest niwelowanie luki infrastrukturalnej, która wyraża się w braku infrastruktury oraz w infrastrukturze niskiej jakości w porównaniu z zapotrzebowaniem społecznym.

Będziemy likwidowali lukę infrastrukturalną w Powiecie Piaseczyńskim w oparciu o:

 • zapotrzebowanie zgłaszane przez mieszkańców i przedsiębiorców,
 • własne środki budżetowe oraz środki pochodzące z dofinansowań z różnych  zewnętrznych źródeł.

 

Cele operacyjne:

 1. Nowoczesna infrastruktura komunikacyjna
 2. Nowoczesna infrastruktura społeczna
 • podniesienie drożności, jakości i bezpieczeństwa dróg powiatowych,
 • systematyczne remonty dróg powiatowych we wszystkich gminach powiatu,
 • odwodnienie dróg powiatowych,
 • remonty mostów w ciągu dróg powiatowych,
 • budowa chodników przy drogach powiatowych ważnych dla komunikacji pieszej,
 • rozbudowa sieci dróg rowerowych i połączenie szlakami rowerowymi gmin w powiecie.
 • przystosowanie powiatowych budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych oraz rodzin z małymi dziećmi,
 • modernizacja powiatowych budynków użyteczności publicznej w zgodzie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez mieszkańców , użytkowników i pracowników:
  • szkoły powiatowe (wszystkie typy szkół),
  • domy pomocy społecznej,
  • biblioteka powiatowa,
  • powiatowy urząd pracy,
  • wydział komunikacji starostwa powiatowego,
  • starostwo powiatowe.

 

            3. Nowoczesna edukacja

Bogactwo dzisiejszego świata opiera się na kapitale ludzkim, wynalazczości ludzi, umiejętności tworzenia i wprowadzania innowacji organizacyjnych i technologicznych. To bogactwo potrzebuje kompetencji merytorycznej i dobrze zorganizowanej edukacji, zarówno ogólnokształcącej, jak i zawodowej. Będziemy pracowali w samorządzie, aby młodzi ludzie dzięki dobrej edukacji, którą otrzymają w szkołach powiatowych, wkraczali w dorosłe życie z kompetencjami umożliwiającymi udany start zawodowy i budowali siłę oraz konkurencyjność polskiej gospodarki.

Cele operacyjne:

 1. Systematyczne podnoszenie poziomu nauczania w szkołach powiatowych.
 2. Szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli wychodzące naprzeciw potrzeb wyrażanych przez tę grupę zawodową i dyrektorów szkół.
 3. Nowoczesna promocja szkół średnich w powiecie.
 4. Rozszerzanie i dostosowywanie edukacji do potrzeb rynku pracy.
 5. Wprowadzanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i innowacyjnych metod kształcenia we wszystkich typach szkół powiatowych.
 6. Stypendia dla wybitnych, utalentowanych uczniów w nauce, sporcie i sztuce.
 7. Stworzenie platformy współpracy pomiędzy szkołami średnimi w powiecie a lokalnym biznesem i instytucjami poprzez staże, spotkania z przedstawicielami firm i instytucji, spotkania ekspertów, konferencje tematyczne.
 8. Rozwijanie infrastruktury edukacyjnej: budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Liceum Ogólnokształcącego im. I Dywizji Kościuszkowskiej przy ul. Chyliczkowskiej 17 w Piasecznie, remont budynku i infrastruktury sportowej Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego w Górze Kalwarii (budynek internatu, boisko szkolne), budowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Szpitalnej 10 w Piasecznie oraz Zespole Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie-Zalesiu Dolnym, uzupełnienie lub remont infrastruktury komunikacyjnej zgodnie z potrzebami placówek, wzmocnienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie, stworzenie powiatowej szkoły ponadgimnazjalnej w gminie Lesznowola.
 9. Wzmocnienie edukacji specjalnej, rozwój współpracy i zaufania w społeczności zgromadzonej wokół szkół specjalnych. Wybudowanie windy w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. B. Chrobrego 83 w Pęcherach-Łbiskach, likwidacja wszelkich barier architektonicznych występujących w szkole. Wybudowanie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych otwartego także w weekendy dla wszystkich dzieci .
 10. Zwiększenie dostępności usług pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 11. Przeniesienie biblioteki powiatowej i przekształcenie jej w nowoczesną placówkę wspierającą szkoły w rozwoju młodych ludzi.
 12. Wzmocnienie miejsc, instytucji, inicjatyw zaspokajających potrzeby intelektualne seniorów.

 

 1. Spójność społeczna i zaufanie społeczne

Na spójność społeczną składa się wiele elementów, wśród których trzeba wymienić godność każdej osoby, wolność i respektowanie indywidualnego dążenia do spełnienia celów osobistego rozwoju, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji, możliwość uczestnictwa każdego w życiu społecznym, zapewnienie dobrostanu jak największej grupie ludzi, aktywność społeczna, wspólne działanie, poczucie przynależności do wspólnoty terytorialnej. Będziemy aktywnie działali na rzecz zwiększenia spójności społecznej, współpracy ludzi oraz wzajemnego zaufania.  

Cele operacyjne:

 1. Rozwijanie infrastruktury domów pomocy społecznej oraz zapewnienie właściwych standardów opieki i pobytu dla ich mieszkańców.
 2. Promowanie małych i rodzinnych domów pomocy społecznej.
 3. Zapewnienie kompleksowej rehabilitacji społeczno-zawodowej osobom niepełnosprawnym. Rozwój warsztatów terapii zajęciowej. Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 4. Promowanie edukacji włączającej.
 5. Wzmocnienie działań pełnomocnika starosty ds. Osób Niepełnosprawnych.
 6. Aktywizacja lokalnego rynku pracy przy dużym zaangażowaniu Urzędu Pracy, aby mieszkańcy mogli w pełni realizować potencjał własnych możliwości możliwie blisko swojego miejsca zamieszkania oraz aby maksymalnie ograniczyć bezrobocie, szczególnie osób młodych.
 7. Przeciwdziałanie bezdomności i wykluczeniu społecznemu.
 8. Działania na rzecz rodziny.
 9. Działania na rzecz specjalistycznego wsparcia rodziny w kryzysie.
 10. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla ofiar przemocy.
 11. Działania na rzec profesjonalnego rodzicielstwa zastępczego oraz zapewnienia jak najlepszych warunków rozwoju dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 12. Współpraca ze szpitalem św. Anny w Piasecznie  w celu rozwijania dostępności opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.
 13. Dialog społeczny.
 14. Otwarte i szerokie konsultacje społeczne
 15. Wdrażanie idei partnerstwa lokalnego.
 16. Powołanie powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 17. Szerokie włączenie organizacji pozarządowych w realizację powiatowych zadań publicznych.

 

 1. Zarządzanie strategiczne i sprawne urzędy

Zarządzanie strategiczne jest to przemyślany, ukierunkowany na przyszłość proces, który pozwala profesjonalnie i efektywnie osiągać cele rozwojowe. Wymaga on pracy zespołowej, kompetencji i sprawności. Wymaga nowoczesnej organizacji pracy oraz profesjonalnego i kompetentnego zarządzania. Sprawdza się w przedsiębiorstwach i najlepiej zarządzanych samorządach. Stworzymy zarząd powiatu z ludzi kompetentnych i nastawionych na dobro publiczne. Z ludzi umiejących profesjonalnie prowadzić inwestycje. Ludzi rozumiejących, że zarządzają pieniędzmi mieszkańców i służą mieszkańcom. Ludzi rozumiejących, że potencjał zespołu tworzy potencjał instytucji.

Cele operacyjne:

 1. Powołanie przez radę powiatu kompetentnego i nowoczesnego zarządu powiatu.
 2. Aktualizacja strategii rozwoju powiatu piaseczyńskiego opierająca się na nowoczesnym spojrzeniu na rozwój i potencjał powiatu oraz na szerokich konsultacjach społecznych.
 3. Systematyczne wdrażanie opracowanej strategii rozwoju powiatu. Działania bieżące przemyślane, zaplanowane i odpowiedzialne.
 4. Profesjonalne prowadzenie inwestycji powiatowych.
 5. Racjonalizacja i podnoszenie efektywności gospodarowania funduszami publicznymi.
 6. Reorganizacja pracy urzędów przy uwzględnieniu ich potencjału ludzkiego w sposób taki, aby procesy przebiegały bezbłędnie i szybko, w atmosferze współpracy i zaufania.
 7. Cyfryzacja usług administracji powiatowej.
 8. Otwarty urząd.

Zapraszamy Państwa do debaty nad naszym programem, do zgłaszania propozycji i opinii. Razem budujemy wspólną przyszłość